Mäehaigus MTÜ

Mittetulundusõhing Mäehaigus järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Eetikakoodeksi põhimõtted on avaldatud EMSL kodulehel: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks


Mittetulundusühing Mäehaiguse juhatuse koosseis: Ari Mikael Orkomies ja Kameli Invest OÜ.


Põhikiri 01.06.2019

I Mittetulundusühingu kirjeldus

1.1       Mittetulundusühing Mäehaigus (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste / juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2       Ühingu majandusaasta algab ja lõpeb 01.01-31.12.

1.3       Ühing on asutatud tähtajatult.

1.4       Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.5       Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II Mittetulundusühingu eesmärk ja tegevused

2.1       Ühingu põhieesmärk on ronimise edendamine.

2.2       Tegevuseks on ronimisteenuste ja -toodete müük, sportlaste ja treenerite toetamine ja ronimise turustamine.

2.3       Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest,         asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

III Liikmeks vastuvõtmise ja Mittetulundusühingu väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord, liikmete õigused ja kohustused.

3.1       Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda juriidiline või füüsiline isik. Liikmeks astuja esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu sisseastumistasu ja/või liikmemaksu.

3.2       Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu üldkoosolek. Uueks liikmeks astumise liitumise sisseastumisetasu ja/või liikmemaksu otsustab üldkoosolek.

3.3       Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.4       Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1    liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
3.4.2    liikmel on tasumata kolme kuu liikmemaks;

3.4.3    liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle       küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele viivitamatult kirjalikult ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses;

3.4.4    ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

IV Liikme õigused ja kohustused

4.1       Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1    osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2    valida ja olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
4.1.3    saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2       Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1    järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
4.2.2    tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;

4.2.3    teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist.

V Üldkoosolek – Mittetulundusühingus

5.1.      Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks (1) hääl.
5.2       Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.

5.3       Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1    Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmine;

5.3.2    juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

5.3.3    muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

5.3.4    majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.5    juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;

5.3.6    sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;

5.3.7    Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

5.3.8    Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;

5.3.9    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.

5.4       Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.4.1    majandusaasta aruande kinnitamiseks;

5.4.2    juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2/10 Ühingu liikmetest;

5.4.3    muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

5.5       Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14) kalendripäeva             enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.6       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

5.6.1    Ühingu liiget võib esindada teine ühingu liige kirjaliku volituse alusel.

5.7       Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi      muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

5.8       Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu, on võimalik kutsuda koole korduskoosolek.

5.9       Üldkoosoleku ja korduskoosoleku vahel tuleb olla vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

5.10     Korduskoosoleku päevakorra tuleb vastata ära jäänud koosoleku päevakorrale.

5.11     Korduskoosolek on otsustusvõimeline juhul kui sellel osaleb vähemalt 40% liikmetest.

VI Mittetulundusühingu juhatus

6.1.      Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget.

6.2.      Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

6.3.      Juhatus võib valida juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6.4.      Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.

6.8       Juhatus võib langetada otsuseid koosolekul või e-meili teel.

6.9       Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

VII Mittetulundusühingu kontrollorganid

7.1       Ühingul pole kontrollorganit.

VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

8.1.      Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2.      Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.


Siit saad ligi Mäehaigus MTÜ 2019 majandusaastaaruandele.